Monday, 10 November 2014

  
CPP to Trump CNRP


“បច្ចុប្បន្ននេះ គិតចាប់ ពីឆ្នាំ២០១៤ គឺ ជាឱកាស ចុងក្រោយ សម្រាប់ ឲ្យខ្មែរ រួបរួមគ្នា ជាធ្លុងមួយ កុំឲ្យ បរទេស បានលេស ឬបានឱកាស លេបត្របាក់ ទឹកដីយើង តទៅទៀត, ហើយ នៅទីបញ្ចប់ គេ នឹងសម្លាប់ ជាតិយើង តែម្តង។  ដូច្នេះ ខ្មែរ ត្រូវ រួបរួមគ្នា ដើម្បី ការពារ ប្រទេសជាតិយើង ឲ្យនៅគង់វង្ស។”

សម រង្ស៊ី  Sam Rainsy Facebook, 9 August, 2014“អញ្ចឹងក្នុងកាល:ទេស: ក្នុងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនំារបស់សម្ដេចតាករុណា ដល់ពេលនោះយើងគិតថា យើងត្រូវតែបើកទូលាយឲ្យបងប្អូនទំាងអស់ យើងអត់មានទៅគិតអំពីបញ្ហាអីទេ ។ ប៉ុន្ដែពីនោះមកដល់ឥឡូវ២០ឆ្នាំហើយ  ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះឃើញថាទាក់ទងដល់បញ្ហាសញ្ជាតិ ពីរនេះ...។”

ព្រុំ សុខា តំណាង​ក្រុម​ដឹកនាំ​ការចរចា​តំណាង​អោយ​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​ ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី០៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤

“បញ្ជីថ្មីនេះមិនមែនមានន័យថា ត្រូវចុះឈ្មោះដាក់ជាថ្មីទេ អានេះជាជំរើសមួយ ។ គណបក្សប្រជាជន ឬក្រុមការងារគណបក្សមិនមែនបដិសេធថាមិនឲ្យធ្វើបញ្ជីថ្មីទេ។​ បើធ្វើទាន់ធ្វើ ប៉ុន្ដែបើធ្វើមិនទាន់ ប្រហែលជាយើងត្រូវយកអាចាស់ ហើយយើងរង់ចំាថា ខាងមុខទៀតគឺយើងត្រូវ ផ្អែកលើស្អីមួយ ។ ឧទាហរណ៏ថា បញ្ជីមួយរួមអាចជឿទុកចិត្ដបាន តាមពាក្យបច្ចេកទេសគេថា មានលេខកូដតែមួយសំរាប់ មនុស្សម្នាក់ ក្នុងប្រទេសទូទៅ តែតាមខ្ញុំគិតមើលទៅតាមទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេស ទិដ្ឋភាពរដ្ឋបាល
បើធ្វើតាមកិច្ចការនោះ [លេខកូដតែមួយ] ប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលា៥ឆ្នាំទៅ១០ឆ្នាំ ធ្វើបានអាហ្នឹង។”

ព្រុំ សុខា តំណាង​ក្រុម​ដឹកនាំ​ការចរចា​តំណាង​អោយ​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​ ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី០៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤


It seems with what the CNRP calls the last chance for national unity, the party is playing a coin tossing game under CPP rules that “Head, CPP wins; Tail, CNRP loses”.

In his RFA interview, Prum Sokha insists on at least two conditions for a reformed NEC:  a single Khmer citizenship for those occupying top positions, and retention of the current voters register.

Prum Sokha argues the single citizenship requirement makes Cambodia the same as some 60 countries in the world. It is uncertain why he quotes the number of the countries; if he implies this is large and Cambodia should follow suit, then he forgets that there are 196 nations on earth. And 60 of them hardly make a majority – not that Cambodia has to necessarily follow what other country does.

Prum Sokha says the CPP accepted the dual citizenship for the UNTAC 1993 elections due to its consideration for national unity at the time. This is no longer the case. Thus, while the national unity honeymoon is over for the CPP, the CNRP has just caught on.

Nevertheless, Prum Sokha claims – but does not explain how – the single citizenship would make the new NEC independent. He forgets the current NEC top executives are holders of a single citizenship, and their conducts have been a core problem for protracted election disputes. If Prum Sokha contends the NEC has been impartial all along, why then the CPP agrees to the reform? Perhaps the agreement is signed in bad faith.

Furthermore, if a single citizenship guaranteed independence, then many of the Khmer leaders would have more than one. They have a long track record of inviting neighbouring aliens to come secure power for themselves. Single citizenship Hun Sen is the latest of such leaders who bring national independence into doubt.

The other spanner that the CPP throws into the works is the voters register. Prum Sokha is adamant that whether NEC is reformed or not, the current voters register will stay.

He sounds sensible when claiming the register that has missed 1.2 million voters needs revising and improving. This claim means little, however, when he argues that had the missing voters turned up to vote, the outcomes would have been the same. He is so confident about the outcomes as if they are pre-determined.

He says a system that produces a trustworthy register would take from 5 to 10 years. That explains why the current NEC keeps on carrying out an annual register updating, costing a cool $2 million, ignoring calls to stop and let the new NEC oversee a fresh one.

Hence, unless Prum Sokha is lying, the CNRP’s national unity brings the party to two clear choices: either accepting a new NEC with a single citizenship condition and the existing voters register that comes with pre-determined outcomes, or letting the current NEC continue with the existing register with pre-determined outcomes.

Other choices would require further concessions from CNRP. But does it have any more concessions CPP needs or wants?Ung Bun Ang
10xi14

Should you wish to receive Pseng-Pseng on your screen as soon as it is released, subscribe to it at https://tinyletter.com/pseng-pseng


No comments:

Post a Comment